Header

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Inschrijven bij CrossFit Ninja’s kan door het volledig invullen van de lidmaatschapsovereenkomst dat verkrijgbaar is bij de receptie. Er dient bij inschrijving altijd een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent wordt u lid (hierna “het lid”) van CrossFit Ninja’s.
 2. Door inschrijving verklaart het lid de op het lidmaatschap van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Ninja's te kennen en te accepteren.
 3. CrossFit Ninja's is gerechtigd deze voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en huisregels gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. Leden worden minimaal één maand  van tevoren op de hoogte gesteld van wijzigingen in de algemene voorwaarden en de huisregels. 
 4. Wanneer één of meer van de geldende algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of in strijd met wet- en/of regelgeving is, blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 2: Lidmaatschapsgeld en betaling

 1. Het lidmaatschapsgeld van het doorlopende maandlidmaatschap wordt vooraf  betaald en het verschuldigde lidmaatschapsgeld wordt via automatische incasso geïnd. Deze automatische incasso vindt plaats rond de eerste van elke maand. Indien de startdatum niet op de eerste van de maand valt, wordt het resterende lidmaatschapsgeld van de eerste maand tegelijk met de eerste volledige maand geïncasseerd.
 2. Als het lid - indien daartoe gerechtigd - geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.
 3. Het lid is gerechtigd om het maandlidmaatschap tijdelijk stop te zetten voor bijv. vakantie. Dit kan alleen voor een periode van minimaal 4 weken of meer.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het lidmaatschapsgeld, om welke reden dan ook, dient het lid binnen drie weken alsnog het verschuldigde bedrag  te betalen. Indien het lid na deze periode van drie weken in gebreke is  gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
 5. Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan het lid de toegang tot CrossFit Ninja’s worden geweigerd. CrossFit Ninja’s is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 3: Beëindigen lidmaatschap

 1. Het maandlidmaatschap heeft een minimale contractduur van 3 maanden.
 2. Beëindigen van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk of door het invullen van het opzegformulier dat  verkrijgbaar is bij de receptie. Voor het beëindigen van het maandlidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 4: Personal training

 1. Annuleren van een personal training sessie kan tot 24 uur voordat de training start, indien de sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd heeft CrossFit Ninja’s het recht om de training volledig in rekening te brengen.
 2. Personal Training sessies verlopen na 3 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Restitutie van Personal Training sessies is niet mogelijk.

Artikel 5: Tarieven, openingstijden, lesrooster

 1. CrossFit Ninja’s behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging wordt het lid  hiervan op de hoogte gesteld.
 2. CrossFit Ninja’s behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen, het rooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden. CrossFit Ninja’s is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen.

Artikel 6: Privacy

 1. Verwerking van de persoonsgegevens van het lid gebeurt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. CrossFit Ninja's verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Ninja's en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het CrossFit Ninja’s .

Artikel 7: Risico & aansprakelijkheid

 1. Het lid volgt alle instructies vrijwillig en volledig op eigen risico. Het lid is verplicht elke vorm van pijn, blessures of abnormale vermoeidheid te melden aan de trainer. CrossFit Ninja’s heeft het recht om het lid te weigeren, wanneer het lid niet in staat wordt geacht de instructies op te volgen.
 2. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook bij CrossFit Ninja’s, is geheel voor eigen risico van het lid.
 3. CrossFit Ninja’s, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) CrossFit Ninja’s.
 4. CrossFit Ninja’s, haar werknemers en/of andere door haar ingeschakelde hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens (leidinggevenden van) CrossFit Ninja’s.

Artikel 8: Huisregels

 1. Het lid is verplicht de door CrossFit Ninja’s gehanteerde huisregels na te leven. CrossFit Ninja’s kan te allen tijde het lid dat zicht niet houdt aan de huisregels of wiens gedrag door anderszins aanleiding toe geeft de toegang weigeren of ontzeggen.
 2. CrossFit Ninja’s heeft het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap van het lid per direct te beëindigen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Ninja’s aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en CrossFit Ninja’s zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.